Założenia projektu odnowy biblijnejBiblijny projekt odnowy parafii

  • Co to jest “Biblijny projekt odnowy parafii”?

Projekt odnowy biblijnej parafii powstał okazji roku duszpasterskiego 2018/2019 przeżywanego pod hasłem „W mocy Ducha Świętego”, z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej. Wpisuje się on w powszechną misję Kościoła, którego zadaniem jest nieustanne otwieranie przed wiernymi skarbca słowa Bożego oraz zdecydowany i skuteczny powrót do Biblii w ramach nowej ewangelizacji. Istotą projektu nie jest więc jakieś jedno tylko wydarzenie duszpasterskie, ale stopniowy powrót do Biblii we wszystkich działaniach oraz inicjatywach duszpasterskich i formacyjnych w parafii. Nie jest on też konkurencją dla podejmowanych już inicjatyw ewangelizacyjnych w parafii. Należy go postrzegać nie tyle w kategorii jakiegoś nowego programu duszpasterskiego, ile raczej długofalowego apostolatu biblijnego, ciągle ożywiającego parafię w tym, co należy do istoty życia chrześcijańskiego, które winno być oparte na słowie Bożym.

  • Jak projekt jest realizowany w parafii?

Założenia teologiczno-pastoralne projektu odnowy zostały przedstawione w ramach kilku formacyjnych spotkań kapłańskich w archidiecezji. Natomiast konkretnym sposobem rozpoczęcia projektu w parafiach były comiesięczne spotkania formacyjne ze słowem Bożym wszystkich chętnych parafian, a obowiązkowo tych należących do stowarzyszeń, ruchów, grup modlitewnych i wspólnot duszpasterskich. Materiały do przeprowadzenia takich spotkań pt. „Błogosławieni w mocy Ducha Świętego” zostały przygotowane w oparciu o orędzie błogosławieństw Jezusa z Kazania na Górze (Mt 5,1-12). Na ich treść składały się: konferencja poświęcona wyjaśnieniu każdego błogosławieństwa, impulsy do osobistej modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem oraz propozycje konkretnych działań ewangelizacyjnych w życiu społecznym i kościelnym.

Biblijne spotkania formacyjne w parafiach miały stać się inspiracją do kontynuowania odnowy poprzez wytrwałe korzystanie ze słowa Bożego. Na zakończenie roku duszpasterskiego udało się zebrać 39 parafii, które były chętne do realizacji projektu. Jego oficjalna inauguracja miała miejsce podczas pierwszego archidiecezjalnego kongresu biblijnego pod hasłem „Panie, uświęć nas w prawdzie”, jaki odbył się w sześciu miejscach kongresowych (Polańczyk, Strachocina, Łańcut, Jarosław, Krosno, Przemyśl), w dniach od 21 września do 9 listopada 2019 roku.

Na kongresie te parafie, które zdecydowały się przystąpić do projektu, otrzymały specjalne pasterskie błogosławieństwo ks. abp. Adama Szala na dalszą duszpasterską pracę w tym kierunku. Kongres był też okazją do wyłonienia 58 grup i wspólnot kościelnych w archidiecezji, które w parafiach skupiają miłośników Pisma Świętego. One również otrzymały na kongresie specjalne błogosławieństwo abp. Metropolity na dalszą lekturę i modlitwę słowem Bożym. Natomiast proboszczowie mający taką grupę zostali także zaproszeni do udziału w odnowie biblijnej swoich parafii.

  • Ku czemu ma prowadzić wprowadzenie projektu biblijnego?

Dokonując pastoralnego rozeznania dzisiejszego duszpasterstwa, można zauważyć, że są tacy duszpasterze, którzy ograniczają się jedynie do zachowywania dotychczasowego stanu rzeczy, zamykając się w powtarzanych i niezmiennych formach działania. Wówczas życie religijne ich parafii staje się mdłe, nijakie, zastygłe w bezdusznych schematach. Z drugiej strony są też tacy, którzy przeciążeni rozmaitymi działaniami gubią się i miotają w mnóstwie propozycji jednorazowych, epizodycznych akcji duszpasterskich, aby nie stracić wiernych, ale zainteresować czymś nowym i oryginalnym. Czy nie warto trzymać się więc projektu, który scalałby całe duszpasterstwo i sukcesywnie prowadził do ożywienia parafii? Z pewnością takim projektem jest odnowa biblijna z parafialną szkołą słowa Bożego, połączona z ubiblijnianiem całego duszpasterstwa. Nie bójmy się więc zaufać słowu Bożemu i stać się prawdziwymi jego sługami. Tego dziś chce od nas Bóg, kiedy świat w wielu regionach, także naszej Ojczyźnie, staje się duchową pustynią.

W każdej diecezji pomocą w realizacji przedstawionego projektu odnowy biblijnej parafii może służyć Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, gwarantując jej trwałość i żywotność. Taką odnowę zaproponowało ono w archidiecezji przemyskiej. Na jej potrzeby w archidiecezjalnym Wydawnictwie ukazały się następujące pomoce przygotowane przez ks. Stanisława Haręzgę, moderatora Dzieła Biblijnego:

Założenia projektu odnowy biblijnej parafii

ogólna prezentacja projektu: „Odnowa biblijna parafii. Projekt duszpasterski Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej”, Przemyśl 2018;

Założenia projektu odnowy biblijnej parafii
Założenia projektu odnowy biblijnej parafii
Założenia projektu odnowy biblijnej parafii

materiały do spotkań formacyjnych w parafialnej szkole słowa Bożego: „Błogosławieni w mocy Ducha Świętego”, Przemyśl 2018; „Eucharystia darem manny ukrytej”, Przemyśl 2019; „Ewangeliczne uczty z Jezusem a tajemnica Eucharystii”, Przemyśl 2020.Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej