O nasDzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej.

Nasza misja

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świetego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowosci i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Hasło Dzieła

Hasłem są słowa z dziewiątego rozdziału Ksiegi Mądrości nawiązujące do zaistnienia świata i człowieka: „Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem” będące fragmentem wersetu rozpoczynajacego modlitwę. Natchniony autor wychwala Stwórcę człowieka, który został obdarzony władzą nad światem, i prosi o madrość „która tron dzieli” z Bogiem. Postrzega ją jako konieczną, by poznać Boże zamysły, gdyż człowiek jej pozbawiony jest słaby, jego myślenie zawodne i pozwalające z trudem poznawać rzeczy ziemskie, nie mówiąc o niebiańskich. Ona zaś niesie poznanie nie tylko tego, co stworzone, ale także woli Bożej oraz samego Boga działajacego i tego, co jest mu przyjemne. W świetle Objawienia w Nowym Przymierzu odkrywa się głębszy sens powyzszego wersetu. Bowiem zarówno stwórcze „słowo” jak i „mądrość” okazują się być Słowem, które na „początku było u Boga i Bogiem było”, przez które „świat stał się”, i które „przyszło do swojej własności”. Wszystkim, którzy „Je przyjęli” wierząc, że zostalo posłane przez Ojca, „dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi” - nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie Jednorodzonym Synu Bożym (J 1,1.10b, 11a,12).

„Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem”

(Mdr 9, 1)

placeholder image
Słowo Boże jest mądrością

Dzieło Biblijne w Archidiecezji Przemyskiej

Od początku istnienia Dzieło Biblijne było organizatorem szeregu wydarzeń,
rekolekcji, sympozjów związanych z lekturą Pisma Świętego.

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej