Szkoły słowa Bożego  • Czy pod nazwą „projekt” kryje się konkretna wspólnota?

Istotnym narzędziem tej odnowy jest stałe prowadzenie w parafii szkoły słowa Bożego. Nie oznacza to powołania jakiejś nowej instytucji parafialnej, ale stworzenie otwartej dla wszystkich możliwości systematycznego spotykania się ze słowem Bożym i podtrzymywania w parafii „ruchu biblijnego”. Animacja biblijna całego duszpasterstwa, która jest podstawowym warunkiem odnowy, potrzebuje bowiem jakiegoś „zwornika”, a zarazem jej nieustannego ożywiania. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest spotkanie raz w miesiącu, szczególnie adresowane do wszystkich zainteresowanych duchowością biblijną, a zwłaszcza członków małych grup i wspólnot oraz rodzin i osób indywidualnych czytających Biblię. Przecież odnowy biblijnej nie można zamykać jedynie dla wąskiej, wybranej grupy wiernych, czy jakiegoś jednego wydarzenia duszpasterskiego, ale należy prowadzić ją na forum całej parafii, w zaplanowany i systematyczny sposób.

  • Jakie tematy poruszane są podczas spotkań?

Tematyka spotkań w parafialnej szkole słowa Bożego co roku uzależniona jest od obowiązującego ogólnopolskiego programu duszpasterskiego. Ponieważ po przemyskim kongresie biblijnym na kolejne trzy lata wszedł program poświęcony Eucharystii, Dzieło Biblijne przygotowało materiały na jej temat. W pierwszym roku przeżywanym pod hasłem „Wielka tajemnica wiary” (2019/2020) chodziło o poznanie Eucharystii jako „tajemnicy wyznawanej”. Z tej racji materiały pod tytułem „Eucharystia darem manny ukrytej” oparte zostały na eucharystycznych tekstach Nowego Testamentu, które pomagają odkryć i zrozumieć jej duchowy, wewnętrzny sens. Natomiast w obecnym roku duszpasterskim 2020/2021 zwracamy uwagę na Eucharystię jako wieczerzę Pańską, świętą ucztę, na której gromadzą się uczniowie Chrystusa, aby w Komunii jednoczyć się ze swoim Panem i między sobą we wspólnocie Kościoła. Dlatego do przygotowania materiałów na spotkania biblijne wykorzystano opisy ewangelicznych uczt z Jezusem. Odkrywając ich przesłanie, można bowiem uczyć się, jak powinno przeżywać się ucztę eucharystyczną, tę niezwykłą wspólnotę stołu z Panem oraz braćmi i siostrami w wierze.

  • Czy spotkanie ma swój określony schemat?

Ramowy schemat każdego formacyjnego spotkania składa się z trzech ściśle łączących się ze sobą części. Po proklamacji tekstu biblijnego następuje jego wyjaśnienie ze szczególnym akcentem na obecne w nim przesłanie o Eucharystii. Po wyjaśnieniu tekstu, mając na uwadze jego eucharystyczne przesłanie, proponuje się kilka wskazówek w celu ukierunkowania wspólnotowej czy osobistej medytacji i modlitwy słowem Bożym. Wreszcie w trzeciej części dochodzi do głosu praktyczny i apostolski wymiar Eucharystii, uwzględniający codzienność chrześcijańskiego życia. Tak więc schemat każdego spotkania wymaga od jego uczestników trzech postaw:

usłyszenia słowa Bożego

przyjęcia go na modlitwie

przełożenia na praktyczne działanie w życiu


Propozycja szczegółowego planu każdego spotkania

Pieśń na wejście
(w procesji wejścia zostaje uroczyście wniesiony Ewangeliarz lub Pismo Święte)

Po znaku krzyża i pozdrowieniu następuje wprowadzenie celebransa.
Po wprowadzeniu i zachęcie do modlitwy:

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania + i spraw, abyśmy stale rozważając naukę Twego umiłowanego Syna * spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba i mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana …

Śpiew przed Ewangelią:

Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
Abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twego

Alleluja, alleluja, alleluja

Odczytanie wyznaczonego fragmentu tekstu biblijnego

Konferencja wprowadzająca w zrozumienie orędzia odczytanego tekstu
(pomocą służy przygotowany komentarz)

Odpowiednia pieśń i wystawienie Najświętszego Sakramentu

Kierowana przez celebransa osobista modlitwa uczestników
(krótkie podpowiedzi należy sformułować na podstawie przygotowanych propozycji)
Uwaga! Po każdej podpowiedzi pozostawić czas na osobistą modlitwę

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem ...

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, * abyśmy w duchu i prawdzie całym oddaniem wielbili Chrystusa * którego w tym Sakramencie wielbimy jako naszego Boga i Pana. Który z Tobą żyje i króluje …

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
(odpowiednio dobrana pieśń na schowanie Najświętszego Sakramentu)

Zadania apostolskie (wskazania słowa Bożego dotyczące eucharystycznego stylu życia)
Należy je przygotować w oparciu o podane propozycje
(zachęca się do przygotowania ich w formie pisemnej na małej kartce z podaniem sigli rozważanego tekstu, tak aby można było je rozdać uczestnikom spotkania)

Po przedstawieniu zadań apostolskich, w słowie na zakończenie należy podziękować za udział w spotkaniu i zachęcić do ponownej, osobistej lektury Ewangelii oraz wprowadzania w życie zaproponowanych wskazań

Pieśń końcowa

Podany szczegółowy plan spotkania w parafialnej szkole słowa Bożego nie jest gotowym scenariuszem. Jakość i dynamika każdego ze spotkań zależeć będą od osobistego zaangażowania, pomysłowości i pastoralnej wyobraźni duszpasterzy. Jeśli chcemy, aby spotkania cieszyły się powodzeniem u wiernych, muszą być bardzo starannie przygotowane i zorganizowane. W ich przygotowanie należy zaangażować poszczególne grupy i wspólnoty działające w parafii, przygotować służbę liturgiczną, dobrać odpowiednie pieśni, przygotować na kartkach apostolskie zadania.Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej