HistoriaHistoria Dzieła Biblijnego

Ogólnopolskie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jako publiczne stowarzyszenie wiernych zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Po wcześniejszym zatwierdzeniu statutu, formalnie stało się to na zebraniu plenarnym we Wrocławiu, kiedy biskupi dokonali elekcji jego zarządu w dniu 23 września 2005 roku. W ten sposób Kościół polski zyskał bardzo ważną organizację mającą osobowość prawną do owocnej promocji Biblii i skutecznego rozwijania apostolatu biblijnego. Po wielu latach, w czasie wybranym przez Opatrzność, zrealizowany został w Polsce soborowy postulat tworzenia odpowiednich instytucji mających na celu przybliżenie szerokim rzeszom wiernych Biblii jako słowa Bożego (por. KO 25). Ogólnopolska inauguracja Dzieła Biblijnego miała miejsce 14 października 2006 roku we Wrocławiu. Dzieło Biblijne jest organizacją ogólnopolską, która może działać na terenie poszczególnych diecezji za zgodą biskupa diecezjalnego (Statut, art. 7).Dzieło w Archidiecezji Przemyskiej

W archidiecezji przemyskiej stało się to faktem w dniu 14 lutego 2006 roku, w którym ks. abp Józef Michalik ustanowił struktury Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II a jego moderatorem mianował ks. Stanisława Haręzgę (L. dz. 308/2006). W tym momencie archidiecezja mogła poszczycić się już swoimi inicjatywami na polu odnowy biblijnej, ale powołanie Dzieła Biblijnego rozpoczęło nowy etap jej realizacji. Prawodawca ogólnie wyznaczył mu następujący cel działalności w archidiecezji: „(...) pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie w kaznodziejstwie i katechezie, a także w formacji indywidualnej wiernych”.

historia

2003

Podjęcie prac

mających na celu opracowanie statutu i powołanie do istnienia Dzieła Biblijnego w Polsce.

2005

Zebranie założycielskie

na którym wybrano przewodniczącego DB oraz pozostałych członków zarządu.

2006

Inauguracja

ogólnopolska Dzieła Biblijnego we Wrocławiu.

2006

Struktury

Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej ustanowione przez abp. Józefa Michalika.

2006

Projekt

studium biblijnego dla świeckich.

2019

I Kongres Biblijny

obejmujący całą archidiecezję w ramach sześciu archiprezbiteratów ze stacjami w Polańczyku, Strachocinie, Łańcucie, Jarosławiu, Krośnie i Przemyślu.

W archidiecezji przemyskiej nie było uroczystej inauguracji. O początku działalności Dzieła Biblijnego mówił sam moderator podczas dwóch kongregacji. Po raz pierwszy uczynił to podczas kongregacji kapłańskiej w Przemyślu już w dniu 29 kwietnia 2006 roku, informując o projekcie studium biblijnego dla świeckich. Do tej inicjatywy moderator wrócił jeszcze raz podczas kongregacji katechetycznych, jakie odbyły się w Krośnie, Łańcucie i Przemyślu w dniach od 29 do 31 sierpnia 2006 roku. Na rozpoczęcie każdego spotkania prowadził on nabożeństwo słowa Bożego na temat: „Kiedy umacnia się i słabnie nasza wiara”. Natomiast w ogłoszeniach końcowych mówił: o organizowaniu i prowadzeniu kręgów biblijnych, w czym pomocą może służyć kwartalnik „Krąg Biblijny” wydawany przez tarnowskie wydawnictwo Biblos, o stronie internetowej Dzieła Biblijnego oraz rozpoczynającym się w Przemyślu od 7 października 2006 roku podyplomowym studium w Szkole Animatora Biblijnego.

Podsumowaniu działalności Dzieła Biblijnego w archidiecezji przemyskiej w latach 2006-2019 poświęcony został pierwszy numer rocznika „Zamieszkać w Słowie”. Został on pomyślany jako oficjalne pismo przemyskiego Dzieła Biblijnego i po raz pierwszy ukazał się na okoliczność I Kongresu Biblijnego. Trwał on od 21 września do 9 listopada 2019 roku i był wielkim świętem Biblii. Objął całą archidiecezję w ramach sześciu archiprezbiteratów ze stacjami w Polańczyku, Strachocinie, Łańcucie, Jarosławiu, Krośnie i Przemyślu. Przesłaniem kongresu było hasło: „Panie, uświęć nas w prawdzie”. Na program każdej uroczystości kongresowej składały się następujące punkty: rozpoczęcie i obrzęd otwarcia kongresu, dwa wykłady biblijne, lokalny program kulturalny o tematyce biblijnej, przerwa na posiłek, wspólnotowa modlitwa słowem Bożym przed Najświętszym Sakramentem oraz uroczysta Msza święta pod przewodnictwem jednego z przemyskich księży biskupów.

Z tej racji, że rocznik "Zamieszkać w Słowie" ma służyć dokumentacji działalności Dzieła Biblijnego, jego drugi numer z 2020 roku w całości poświęcony został utrwaleniu wydarzenia kongresu biblijnego. W zamyśle organizatorów kongresu miał on być inspiracją do dalszej pracy na niwie duszpasterstwa i apostolatu biblijnego w archidiecezji. Z tej racji w pokongresowym numerze rocznika moderator Dzieła Biblijnego w wielkim skrócie nakreślił perspektywę jego dalszego rozwoju poprzez potrójną działalność: formację członków stowarzyszenia, wspieranie odnowy biblijnej parafii oraz tworzenie wspólnoty liderów odnowy biblijnej.Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej