Ks. dr hab. Stanisław Haręzga

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga

Moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego


Kontakt:

Telefon:

600 287 928

E-mail:

harezga@poczta.onet.pl

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL, ur. 30.08.1949 r. w Krośnie n/W - moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej.

Studia filozoficzo-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1967-1973) i święcenia kapłańskie 23.06.1973 r. Wikariusz w parafiach Górno k/ Rzeszowa (1973-1975) i w Nowa Dęba (1975-1978). W latach 1973-1975 studia w Rzeszowie prowadzone przez Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie zakończone magisterium w zakresie liturgiki.

Studia specjalistyczne z biblistyki na KUL (1978-1982) zakończone doktoratem teologii w zakresie nauk biblijnych (24.01.1983 r.). W latach 1984-1986 studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych 23.05.1987 r.). Od 1982 wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W latach 1996-2001 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, w latach 1996-2004 w Instytucie Teologicznym im. Bł. W. Kadłubka w Sandomierzu. Kolejno prefekt (1982-1984; 1987-1989), wicerektor (1989-1991) i rektor (1991-1996) w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od 1.10.2001 r. zatrudniony jako asystent, a po roku jako adiunkt przy Katedrze Egzegezy Pism Apostolskich Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w latach 2007-2014 kierował Katedrą Proforystyki Biblijnej. W 2009 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pracę na KUL zakończył w 2015. Od 2006 moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej.

Ważniejsze publikacje książkowe

Błogosławieństwa Apokalipsy (Attende lectioni XVII), Katowice: Księgarnia św. Jacka 1992; Kościół z Ducha Świętego. Medytacje biblijne (Ap 2-3), Kielce: Jedność 1998; Biblia w Kościele, Kraków: WAM 1998; Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006; Słowo Boże w życiu i misji Kościoła w Polsce. Biblijno-pastoralne refleksje przed Synodem Biskupów o Słowie Bożym, Tarnów: Biblos 2007; W biblijnej szkole życia. Materiały do lectio divina, Poznań: Święty Wojciech 2009; Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa. Wstęp-Przekład z oryginału-Komentarz (NKB NT XIV), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2018; Dar przyjaźni z Jezusem. Lectio divina z Łazarzem, Martą i Marią z Betanii, Poznań: Święty Wojciech 2019; Z Maryją zaśpiewać Magnificat, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2020.

Zainteresowania

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: dzieło św. Łukasza, Listy Pasterskie, Apokalipsa św. Jana, proforystyka biblijna, mariologia biblijna. Inne zainteresowania: duszpasterstwo i apostolat biblijny, propagowanie i upowszechnianie lectio divina, formacja chrześcijańska - szczególnie kapłańska i zakonna.

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej